Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande woorden de betekenis die daarachter zijn weergegeven:

1.1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Supercar Society;
1.2. Beeldmateriaal: foto’s, video’s en overig beeldmateriaal;
1.3. Deelnemer: de consument die zich inschrijft voor een evenement van Supercar Society;
1.4. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Supercar Society;
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement;
1.6. Partijen: de deelnemer samen met Supercar Society;
1.7. Supercar Society: de vennootschap onder firma Supercar Society V.O.F. gevestigd te Enschede,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74375296;
1.8. Voertuig: een voertuig dat door een deelnemer is ingeschreven voor het evenement en/of tijdens het
evenement wordt bereden door de deelnemer;
1.9. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.supercarsociety.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of opdrachten tussen
Supercar Society en de deelnemer.
2.2. Enige afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend door middel van schriftelijke
overeenstemming gemaakt worden.
2.3. Supercar Society heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

3. Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen met betrekking tot evenementen van Supercar Society zijn vrijblijvend.
3.2. Supercar Society kan niet worden gehouden aan aanbiedingen indien deze een vergissing, typefout of
drukfout bevatten.
3.3. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

4. Registratie en overeenkomst

4.1. De deelnemer kan zich zowel schriftelijk als mondeling aanmelden voor het betreffende evenement en
hiermee het aanbod accepteren. De deelnemer dient de opgegeven informatie volledig en juist op te
geven.
4.2. Op moment van inschrijving dient de deelnemer de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
4.3. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die de deelnemer aan Supercar Society heeft opgegeven juist en
volledig is en het geheel naar waarheid is opgegeven. De deelnemer verplicht zich om wanneer dat nodig
blijkt, wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan Supercar Society door te geven zodat de deelnemer
garandeert dat de gegevens juist, volledig is naar waarheid blijven. Supercar Society is niet
verantwoordelijk om een onderzoek te starten naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer
verstrekte informatie
4.4. Supercar Society is gerechtigd om de inschrijving zonder opgaaf van reden af te wijzen.
4.5. De overeenkomst komt, na goedkeuring van de inschrijving, tot stand op de dag dat Supercar Society een
bevestiging van inschrijving naar de deelnemer verzendt.

5. Herroepingsrecht deelnemer

5.1. De deelnemer kan de overeenkomst met Supercar Society gedurende een bedenktijd van 5 dagen, zonder
opgaaf van reden, ontbinden.
5.2. De bedenktijd van 5 dagen beschreven in punt 5.1 loopt vanaf het moment dat Supercar Society de
inschrijving van de deelnemer heeft geaccepteerd middels een bevestiging en de overeenkomst tussen
partijen dus tot stand is gekomen.
5.3. Wanneer herroeping is gevraagd vanuit de deelnemer is Supercar Society verplicht om de betaalde
verrichting binnen 14 dagen aan de deelnemer te restitueren.

6. Organisatie

6.1. Supercar Society is gerechtigd om naar eigen wens de uitvoering van de overeenkomst in zijn geheel of
gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan (een) derde(n).
6.2. Supercar Society is gerechtigd om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in het
schema van een evenement.

7. Wetgeving, regelgeving en verzekering

7.1. De deelnemer houdt zich te allen tijde aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.
7.2. De deelnemer geeft Supercar Society uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de
deelnemer aan derden te verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.3. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige
voertuigregistratie bij zich te dragen.
7.4. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke
verzekering wordt in ieder geval verstaan een: a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; b. een
verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden; c. zorgverzekering; d. verzekering ten aanzien
van schade aan eigendomen. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten
behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

8. Gedragscodes deelnemer

8.1. De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en/of instructies gegeven door Supercar Society
op te volgen.
8.2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het
rijvermogen van de deelnemer afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig
berijden.
8.3. Het is de deelnemer niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens
of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Tevens
is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of
alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.
8.4. Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement met elkaar te concurreren op bijvoorbeeld
ten aanzien van snelheid.
8.5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in
welke vorm dan ook – aan te gaan.

9. Sponsors en stickers

9.1. De deelnemer is niet toegestaan reclame te maken voor bijvoorbeeld andere evenementen,
ondernemingen en/of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supercar Society.
Wanneer deze toestemming ontbreekt is Supercar Society bevoegd de deelnemer van het evenement te
verwijderen zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan Supercar
Society.
9.2. De deelnemer geeft Supercar Society toestemming om stickers op zijn voertuig te plaatsen.
9.3. Supercar Society kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat bij het
aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

10. Beeldmateriaal evenement

10.1. Supercar Society zal beeldmateriaal van (delen van) het evenement en de deelnemer vervaardigen.
10.2. De deelnemer gaat akkoord dat Supercar Society beeldmateriaal van (delen van) de deelnemer op de
website en andere social media openbaar wordt gemaakt. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk een
verzoek indienen om het beeldmateriaal dusdanig aan te passen zodat (delen van) de deelnemer
onherkenbaar worden gemaakt.
10.3. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmateriaal te vervaardigen voor persoonlijk- en niet
commercieel gebruik, tenzij hier door Supercar Society schriftelijk toestemming voor is gegeven.

11. Risico deelnemer

11.1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde
goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.
11.2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor
de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij
zich dragen van de betreffende zaken.

12. Weigering deelname

12.1. Wanneer de deelnemer een artikel uit deze algemene voorwaarden overtreed, is Supercar Society
gerechtigd om de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder dat deze recht heeft op restitutie
van de reeds betaalde vergoeding aan Supercar Society. De deelnemer draagt volledig het risico voor
(eventuele) schade die voortvloeit uit het overtreden van een artikel uit deze algemene voorwaarden. De
deelnemer ontziet Supercar Society voor de schade en Supercar Society is gerechtigd om de veroorzaakte
schade te factureren bij de deelnemer.

13. Boekingsvoorwaarden en annulering

13.1. De deelnemer dient de annulering schriftelijk aan Supercar Society kenbaar te maken.
13.2. Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd, zal Supercar Society de volgende
annuleringskosten in rekening brengen:
• Van 45 tot 30 dagen voor vertrek of aanvang: 25% van de totale hoofdsom.
• Van 30 tot 15 dagen voor vertrek of aanvang: 50% van de totale hoofdsom.
• Van 15 tot 7 dagen voor vertrek of aanvang: 75% van de totale hoofdsom.
• Vanaf 7 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek of aanvang: 100% van de totale hoofdsom.
13.3. Wanneer gegevens opgegeven door de deelnemer niet blijken te kloppen, en hieruit kosten ontstaan,
zullen deze kosten worden gefactureerd aan de deelnemer.
13.4. De deelnemer heeft in geen enkel geval recht op restitutie van het verschuldigde bedrag.

14. Betaling

14.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en de bedenktijd van 5 dagen, beschreven in punt 5.1,
ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een factuur ten aanzien van het evenement waarvoor de
deelnemer zich heeft ingeschreven.
14.2. De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn aan
Supercar Society te voldoen.
14.3. Wanneer de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft
betaald stelt Supercar Society de deelnemer hiervan op de hoogte en dient de deelnemer het openstaande
bedrag binnen veertien (14) dagen na de betalingsherinnering te betalen. Wanneer er door Supercar
Society kosten worden gemaakt om het verschuldigde bedrag te innen worden deze kosten in zijn geheel
in rekening gebracht van de deelnemer.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Supercar Society accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, tenzij dat expliciet uit dit artikel
blijkt. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld Supercar Society en/of zijn ondergeschikte(n).
15.2. Supercar Society is niet aansprakelijk ingeval van overmacht. Supercar Society is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.3. De aansprakelijkheid van Supercar Society is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering van Supercar Society in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien
de verzekeraar van Supercar Society niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van
Supercar Society beperkt tot het maximale bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.
15.4. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
15.5. Supercar Society is niet aansprakelijk voor: a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van
een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak; b. schade van de
deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement; c. letselschade –
waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het
bijwonen van het evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de
deelnemer niet de juiste informatie aan Supercar Society heeft verstrekt.
15.6. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is Supercar Society niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.

16. Slotbepalingen

16.1. Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of
uitvoerbaar blijkt te zijn, betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid
volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een
niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van de bedoelde stelling
benaderd.
16.2. Eventuele geschillen tussen de deelnemer en Supercar Society kunnen uitsluitend voor de bevoegde
Nederlandse rechter van het arrondissement Overijssel aanhangig worden gemaakt. Deze algemene
voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende
wetten worden bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt.